Termat e përdorimit

10:59 | 11 Dhjetor 2014

Mirë se keni ardhë në webfaqen lajmi.net. Me qasjen në lajmi.net dhe përdorimin e përmbajtjes së webfaqes, keni pranuar që të mbani përgjegjësinë ligjore për të ju përmbajtuar këtyre Termave të Përdorimit.

E përgjithshme

Lajmi.net mund të përditësojë dhe ndryshojë këto Terma të Përdorimit në çdo kohë, prandaj ju inkurajon që të përcjellni këtë faqe me kujdes dhe në mënyrë të rregullt. Çfarëdo ndryshimi apo plotësimi i këtyreTermave të Përdorimit ndodh pa paralajmërim, dhe vazhdimi i përdorimit të webfaqes lajmi.net nënkupton që përdoruesi mirëkupton dhe pajtohet me këto Terma. Së fundmi, përdoruesi mirëkupton dhe pajtohet me vendimin e lajmi.net për t’ua ndalur apo ndaluar të drejtën e përdorimit të webfaqes lajmi.net.

E drejta autoriale

Përmbajtja e webfaqes së lajmi.net përfshijnë “tekstin” (titujt dhe përmbajtjen e artikujve) zgjedhjen, rënditjen dhe dizajnin. Përmbajtja është pronë e lajmi.net dhe mbrohet nga e drejta autoriale (ligji për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta) dhe nga ligje të tjera për këto të drejta.

Përdorimi i përmbajtjes së lajmi.net

Përmbajtja e webfaqes lajmi.net mund të shfrytëzohet për përdorim privat dhe përdorim jo-komercial. Përmbajtja mund të përdoret për qëllime komerciale vetëm në sasi jo të konsiderueshme, dhe vetëm duke mos redaktuar apo modifikuar atë.

Me qasjen në webfaqen lajmi.net, përdoruesi pajtohet që të mos riprodhojë, ritransmetojë, shpërndajë, shfaqë, shes, publikojë apo qarkullojë këtë Përmbajtje tek kushdo. Herëpashere Përmbajtja mund të riprodhohet, përpunohet, shpërndahet apo shfaqet në sasi jo të konsiderueshme për qëllime jo-komerciale dhe komerciale. Kjo nënkupton përdorim sasisë së tekstit që nuk mund të jetë më shumë 1/3 e kopmlet artikullit, dhe kjo kushtëzohet me futjen e këtij teksti në thonjëza dhe me citim të tekstit origjinal dhe burimit e artikullit nga lajmi.net (linku i artikullit). Referenca e qartë duhet të bëhet për “artikullin e webfaqes së lajmi.net”.

Një pjesë e Përmbajtes së webfaqes lajmi.net do të ofrohet nga përdoruesit. Pronar i kësaj Përmbajtjeje është autori/ja i/e saj dhe jo lajmi.net. Ofruesi i Përmbajtjes pajtohet që t’i jep webfaqes lajmi.net një të drejtë dhe licencë të përhershme dhe pa-pagesë për të përdor, riprodhuar, modifikuar, adaptuar, publikuar, përkthyër, shpërndarë, transmetuar, dhe për të transferuar apo për të shitur një Përmbajtje të tillë, dhe të përdor emrin e autorit apo të dhëna të tjera në lidhje me atë Përmbajtje. Vizituesi i webfaqes lajmi.net ka të drejtat e përmenduara më lartë për të përdorur një Përmbajtje të tillë.
Të gjitha kërkesat për përdorim privat, jo-komerciale apo komercial (vetëm në sasi jo të konsiderueshme) duhet të bëhen duke kontaktuar redaksinë e webfaqes lajmi.net, në [email protected] apo duke thirrë numrin +386 (0)49 131 131.

Webfaqja lajmi.net do t’i përgjigjet mospërmbushjes së këtyre Termave të Përdorimit në gjykatat kompetente në Kosovë dhe duke ju drejtuar Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës.

Disclaimer (Mohimi)

Webfaqja lajmi.net dhe Përmbajtja e saj e interesit të përgjithshëm përbëhet nga fakte, opinione dhe vështrime të personave juridik, institucioneve dhe organizatave. Webfaqja lajmi.net nuk mbështet dhe nuk promovon opinionet dhe vështrimet e tilla. Lajmi.net bën përpjekje të vazhdueshme për të siguruar që Përmbajtja në webfaqen e saj të jetë sa më e saktë, e plotë dhe në kohë; megjithatë, lajmi.net nuk bën pretendime, premtime apo garanci lidhur me saktësisë, plotësinë apo përshtatshmërinë kohore në webfaqen e saj, dhe mohon detyrimin ligjor për gabimet apo lëshimet në Përmbajtjen e kësaj webfaqjeje.

Lidhje në webfaqe të treta

Webfaqja lajmi.net mund të përmbajë lidhje për webfaqe të cilët nuk mirëmbahen nga lajmi.net. Përdoruesi i webfaqes lajmi.net pajtohet që lajmi.net nuk është përgjegjës për përmbajtjen apo mirëmbajtjen e webfaqeve të tilla. Gjithashtu, një lidhje në një webfaqe tjetër nuk nënkupton që lajmi.net mbështet përmbajtjen apo mirëmbjatje e asaj webfaqjeje.

Përmbledhje

Këto Tërma të Përdorimit dhe të drejtat dhe obligimet e përdoruesit udhëhiqen dhe qeverisën nga ligjet e Republikës së Kosovës.