Rasti “Z-Moblile”, Apeli e konsideron të ligjshëm përmbarimin e 25 milionë eurove nga “Telekomi”

Gjykata e Apelit e ka vërtetuar vendimin e Gjykatës Themelore Prishtinë, dhe ia ka njohur të drejtën kompanisë “Dardafone.net LLC” për përmbarimit e borxhit milionësh nga Telekomi i Kosovës.

Lajme

26/10/2020 12:51

Aktvendimi thotë se refuzohet si e pathemeltë ankesa e të autorizuarit të debitorit “Telekomi i Kosovës”, ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, i datës 06.07.2020, vërtetohet.

No description available.

“Nga shkresat e lëndës rrjedh se krditori nëpërmjet të autorizuarit të tij, ka paraqitur propozim për përmbarim ndaj debitorit në bazë të dokumenteti përmbarues-Vendimit p%rfundimtar të Arbitrazhit, i njohur dhe i shpallur i ekzekutueshëm nga Gjtkata Themelore në Prishtinë”, thuhet në Aktvendimin e Apelit të nxjerrë më 22 tetor, të cilin e ka siguruar Gazeta Insajderi.

Me tutje thuhet se “përmbaruesi ka lejuar përmbarimin me urdhërin të datës 15.07.2019, ndaj të cili urdhër i autorizuari i debitorit ka paraqitur prapësim me datë 18.07.2019, ndërsa i autorizuari i krideitorit ka paraqitur përgjigje në prapësim më 24.07.2019”, thotë Aktvendimi.

No description available.

Duke parë këto prova Apeli e konsideron të ligjshëm përmbarimin e 25 milionë eurove nga Telekomi.

“Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë, në bazë të provave të cilat gjenden në shkresat e lëndës, ka marr aktvendim të drejtë dhe të bazuar në dispozitat ligjore, i njëjti është i kuptueshëm dhe i çartë, prandaj vendimin e gjykatës lidhur me këtë çështje e pranon edhe Gjykata e Apelit”, thuhet në Aktvendimin e Apelit të nxjerrë më 22 tetor, të cilin e ka siguruar Gazeta Insajderi.

No description available.

Ndërmarrjes Publike, Telekomi i Kosovës, i ishin bllokuar llogaritë më 15 korrik nga përmbaruesi privat si pasojë e borxhit prej rreth 25 milionë eurosh nga kompania Dardafone (Z Mobile) që kishte fituar gjykimin në Arbitrazh, për rastin me Z-Mobile.

Vendimi për bllokim kishte ardhur pasi Gjykata Themelore Prishtinë ia njohu të drejtën kompanisë “Dardafone.net LLC” për përmbarimit (realizimin) e borxhit milionësh duke ia refuzuar prapësimin (kundërshtimin) e parashtruar nga Telekomi i Kosovës.

Pas bllokimit të llogarive, më 31 korrik kishte ndodhur një takim ndërmjet kryeministrit Avdullah Hoti, kryetarit të bordit të Drejtoreve të Telekomit, Mehmet Berisha, ministrin e Zhvillimit Ekonimik, Blerim Kuqi ishte arritur marrëveshje që të zbllokohen të gjitha llogarite bankare të Telekomit.

Në atë takim palët ishin dakorduar që të bëhet pagesa e borxhit ndaj Dardafon.net, më së largu deri me 30.10.2020.

Sipas asaj që ishin pajtuar palët, në rast të mos respektimit të marrëveshjes, llogaritë bankare të Telekomit do të bllokoheshin përsëri dhe Përmbaruesi do të zbatonte të gjitha Procedura e Ligjit për Procedurën Përmbarimore.

Kontesti mes Telekomit të Kosovës dhe kompanisë Dardafon.net ka të bëjë me marrëveshjen e vitit 2009, sipas së cilës “Z mobile” do të ishte operator i telefonisë mobile “Vala” me mbi 200 mijë numra.

Dardafon.net më vonë kishte kërkuar numra shtesë dhe ofrimin e shërbimeve 3G dhe 4G. por që kërkesa e tyre ishte refuzuar nga ndërmarrja publike.

Mospajtimet mes tyre përfunduan në Arbitrazh.

Tribunali i Arbitrazhit, në dhjetor 2016 kishte vendosur në favor të Dardafonit duke e obliguar Telekomin që t’i paguante rreth 30 milionë euro gjobë në emër të shpërblimit të dëmit.