Njoftim për vendimet e Bordit të Drejtorëve për statusin e NSH-ve

NJOFTIM Agjencia Kosovare e Privatizimit i njofton palët e interesuara me Vendimet e Bordit të Drejtorëve, se Asetet të cilat gjenden në territorin e Kosovës të ndërmarrjeve: OP Industria e Këpucëve dhe Produkteve të Gomës “Gazela” Shkup, aseti në Prishtinë; NSh “Sirovinabanat” Zrenjanin, ZK Obiliç; Industria e Qeramikës Shkupi“ KIS” Shkup dhe OP “Automakedonija” Shkup,…

Lajme

15/08/2022 09:21

NJOFTIM

Agjencia Kosovare e Privatizimit i njofton palët e interesuara me Vendimet e Bordit të Drejtorëve, se Asetet të cilat gjenden në territorin e Kosovës të ndërmarrjeve: OP Industria e Këpucëve dhe Produkteve të Gomës “Gazela” Shkup, aseti në Prishtinë; NSh “Sirovinabanat” Zrenjanin, ZK Obiliç; Industria e Qeramikës Shkupi“ KIS” Shkup dhe OP “Automakedonija” Shkup, aseti në Prishtinë janë pronë shoqërore dhe bien nën kompetencat administrative të Agjencisë. Publikimi i Njoftimeve do të bëhet me 15, 16, 17, 18 dhe 19.08.2022.

Për njoftim më të hollësishëm vizitoni faqen e Agjencisë https://www.pak-ks.org/Page.aspx?id=1,108

OBAVEŠTENJE

Kosovska Agencija za Privatizaciju (“Agencija”), obaveštava za interesovane stranke sa odlukama Upravnog Odbora da je imovina RO Industrija Cipela i Gumenih Proizvoda “Gazela” Skoplje, imovina u Pristini; DP “Sirovinabanat” Zrenjanin, KZ Obilic; Industria Keramike Skoplje “KIS” Skoplje, imovina u Kacaniku; RO “Automakedonija” Skoplje, imovina u Pristini, su u društvenoj svojini i spadaju pod upravnom nadležnoscu Agencije. Obaveštenje ce biti objavljeno 15, 16, 17, 18 i 19.08.2022.

Za više informacija, posetite veb stranicu Agencije  https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,108