Rreth lajmi.net

Informata të përgjithshme Lajmi.net është një webfaqe e lajmeve e interesit të përgjithshëm, me përqëndrim në politikën dhe lajmet nacionale në Kosovë dhe më gjerë. Webfaqja lajmi.net është krijuar në shtator 2013 me qëllimin dhe përkushtimin që të bëhet mediumi më i besueshëm, tërheqës dhe i shpejtë në Kosovë. Me një pamje dhe paraqitje ndryshe,…

13/04/2014 12:33

Informata të përgjithshme

Lajmi.net është një webfaqe e lajmeve e interesit të përgjithshëm, me përqëndrim në politikën dhe lajmet nacionale në Kosovë dhe më gjerë. Webfaqja lajmi.net është krijuar në shtator 2013 me qëllimin dhe përkushtimin që të bëhet mediumi më i besueshëm, tërheqës dhe i shpejtë në Kosovë. Me një pamje dhe paraqitje ndryshe, dhe një përmbajtje të pavarur, mediumi synon profesionalizëm dhe cilësi që shkon përtej tregut vendor dhe rajonal.

Lajmi.net botohet nga lajmi.net sh.p.k. dhe ka zyrën qendrore në Prishtinë, në adresën:
Rr. Zenel Salihu nr. 28, zyrja nr. 5, Prishtinë, Kosovë 10000

Email: [email protected]
Marketing: [email protected] 

Tel: +386 (0) 49 131 131

Stafi

Kryeredaktor
Arben Rugova – arben.rugova (at) lajmi.net

Gazetarë
Bekim Kabashi
Blerim Stavileci
Mimoza Sadiku
Agim Sulaj
Përparim Bublaku
Driton Berisha
Safir Metbala 

 

Editor i web-faqes / SEO 
Dardan Hasku

Editore e Mediave Sociale 
Fjolla Shtitarica

Kameraman
Bujar Tërstena