Një vit burgim për sulm seksual

Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur Aktgjykimin kundër të akuzuarit V.K për veprën penale sulm seksual duke e dënuar me burgim në kohëzgjatje prej një viti.

Lajme

10/10/2019 16:28

Sipas gjykatës, në dënimin e shqiptuar i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 02 gusht deri më 10 tetor.

“Të akuzuarit V.K me aktvendim të veçantë i është ndërprerë paraburgimi deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi. Pala e dëmtuar udhëzohet në kontest civil për realizimin e kërkesës pasurore – juridike. Kundër këtij vendimi pala ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/