Kryetari “problematik” nga radhët e VV-së, ZKA raporton për shkelje të shumta në komunën e Gjilanit

Komuna e Gjilanit e cila udhëhiqet nga Alban Hyseni janë gjetur një “mal” shkeljesh financiare nga Zyra Kombëtare e Auditorit (ZKA). Në shumë projekte janë realizuar pagesa në kundërshtim me ligjin e buxhetit për vitin 2023. Poashtu Komuna i ka anashkaluar procedurat e prokurimit. “Kontrata për projektin “Asfaltimi i rrugëve në lagjen e Vishnjeve, pjesa…

Lajme

25/06/2024 10:35

Komuna e Gjilanit e cila udhëhiqet nga Alban Hyseni janë gjetur një “mal” shkeljesh financiare nga Zyra Kombëtare e Auditorit (ZKA).

Në shumë projekte janë realizuar pagesa në kundërshtim me ligjin e buxhetit për vitin 2023.

Poashtu Komuna i ka anashkaluar procedurat e prokurimit.

“Kontrata për projektin “Asfaltimi i rrugëve në lagjen e Vishnjeve, pjesa 1”, është nënshkruar në vitin 2022 në vlerën prej 199,878 euro bazuar në ndarjet buxhetore të vitit.

Megjithatë , projekti nuk ishte realizuar në tërësi gjatë vitit 2022. Si rezultat i kësaj , në vitin 2023, komuna ka kryer pagesat për këtë projekt në vlerën prej 18 mijë e 582 euro, duke shpenzuar fondet e projektit “Ndërtimi i rrugëve në fshatrat e zonës lindore dhe në zonën e tretë të qytetit”.”, thuhet në raport.

Po ashtu kundërligjshëm është bërë pagesa edhe me kontratën për projektin “asfaltimi i rrugëve në lagjen Arbëria” e nënshkruar në vitin 2022 në vlerë prej 165 mijë e 480 euro, bazuar në ndarjet buxhetore të vitit, shkruan Indeksonline.

ZAK-ja ka gjetur se projekti nuk ishte realizuar në tërësi gjatë vitit 2022. Si rezultat i kësaj, në vitin 2023 komuna ka kryer pagesë për këtë projekt në vlerë 70 mijë e 650 euro duke shpenzuar fondet e projektit “Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe gropave skeptike në zonën lindore”.

Poashtu edhe tek projekti “Mirëmbajta teknike e objekteve “ e nënshkruar në vitin 2021 në vlerë 1 milionë e 871 ,560 euro, bazuar në ndarjen buxhetore të vitit. Megjithatë , projekti nuk ishte realizuar në tërësi gjatë vitit 2022, si rezultat i kësaj në vitin 2023 komuna për këtë projekt ka kryer pagesë në vlerë 18 mijë e 456 euro nga fondet e projektit “Ndërtimi dhe shtrirja e ndriçimit publik në zonën e tret të qytetit të Gjilanit”.

ZAK-ja ka gjetur se zyrtarët përgjegjës për buxhetin në Komunë pas miratimit të ligjit të buxhetit për vitin 2023, projektet kapitale të pa përfunduara nga vitet paraprake, nuk i kishin raportuar në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve si projekte dhe obligimet të pa përfunduara për të bërë ndryshimet e kërkuara (financimi i investimeve kapitale komunale) Komuna në mungesë të ndarjeve buxhetore për këto projekte, gjatë vitit 2023 kishte realizuar pagesa nga fondet e projekteve tjera. Kjo ka ndodhur si rezultat i menaxhimit jo të mirë të buxhetit , ekzekutimit, monitorimit dhe raportimit të projekteve kapitale.

Mes shumë gjetjeve ZAK-ja ka identifikuar se Komuna ka bërë anashkalim të procedurave të prokurimit.

“Ne 4 raste, komuna ka lidhur marrëveshje për projektimin dhe punimin e skulpturave monumentale pa u aplikuar procedurat e prokurimit, por vetëm përmes thirrjes publik.

Vlera e pagesës për këto projekte ishte 113,770 euro. Kjo kishte ndodhur për shkak të mos funksionimit të duhur të kontrolleve të brendshme, që ka rezultuar me kontrata publike duke mos respektuar kërkesat ligjore”, thuhet në raport.

Anashkalimi i procedurave te prokurimit, sipas ZAK-së, përveç që dëmtojnë konkurrencën, transparencën e procesit, efikasitetin dhe efektivitetin e veprimeve po ashtu rrisin rrezikun e mos arritjes se vlerës për paranë e shpenzuar dhe mundësisë së përballjes me vështirësi apo edhe humbje financiare të komunës.

ZAK-ja i ka rekomanduar kryetarit se duhet të sigurojë se janë zbatuar kërkesat e kornizës ligjore për procedurat e prokurimit për të gjitha punët të cilat janë objekt i prokurimit publik.