Këto janë të gjitha vendimet e mbledhjes së tretë të qeverisë Hoti

E drejtuar nga kryeministri Avdullah Hoti, Qeveria e Republikës së Kosovës ka mbajtur mbledhjen e tretë në të cilën ka shqyrtuar dhe miratuar Rregulloren për fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe ministrive.

Lajme

06/06/2020 11:13

Kjo rregullore përcakton fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe të ministrive në Qeverinë e Republikës së Kosovës. Dispozitat e kësaj rregulloreje obligojnë: Kryeministrin, zëvendëskryeministrat, ministrat, zëvendësministrat, këshilltarët politikë, këshilltarët e jashtëm politikë, nëpunësit në kabinete dhe nëpunësit civil në Qeverinë e Republikës së Kosovës.

Rregullorja përcakton përbërjen e Qeverisë së Republikës së Kosovës nga Kryeministri, zëvendëskryeministrat dhe ministrat. Gjithashtu përkufizon se Qeveria ushtron pushtetin ekzekutiv në përputhje dhe në kuadër të kompetencave kushtetuese dhe ligjore.

Rregullorja e re përcakton përbërjen e Qeverisë së Republikës së Kosovës nga këto ministri:

1. Ministria e Financave (MF);

2. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR);

3. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (MKRS);

4. Ministria e Mbrojtjes (MM);

5. Ministria e Infrastrukturës (MI);

6. Ministria e Punëve të Brendshme (MPB)

7. Ministria e Shëndetësisë (MSH);

8. Ministria e Drejtësisë (MD);

9. Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit (MEA);

10. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD);

11. Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH)

12. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS);

13. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI);

14. Ministria e Pushtetit Lokal (MPL);

15. Ministria për Kthim dhe Komunitete (MKK);

16. Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR);

Në mbledhje, Qeveria ka miratuar edhe vendimin me të cilin ka konfirmuar vullnetin e Qeverisë së Republikës së Kosovës për procedim të mëtutjeshëm për shqyrtim në Kuvendin e Republikës së Kosovës të vendimeve si në vijim:

1. Vendimi Nr. 06/15, i datës 23.03.2020, për aprovimin e Raportit Vjetor Financiar për vitin 2019;

2. Vendimi Nr. 02/23, i datës 08.04.2020 për aprovimin e Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes për financim ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për Projektin e fuqizimit të sektorit financiar;

3. Vendimi Nr. 05/26, i datës 23.04.2020 për aprovimin e Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes për Hua ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin e Zhvillimit të Ujërave të Zeza në Gjilan;

4. Vendimi Nr. 06/26, i datës 23.04.2020 për Ratifikimin e Marrëveshjes për Financimin e Projektit për Kadastër të Patundshmërisë dhe Infrastrukturë Gjeo-hapësinore ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim;

5. Vendimi Nr. 07/26, i datës 23.04.2020, për aprovimin e Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes në mes të Bashkimit Evropian dhe Republikës së Kosovës mbi pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e Bashkimit “Dogana 2020”;

6. Vendimi Nr. 08/26, i datës 23.04.2020, për aprovimin e Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes në mes të Bashkimit Evropian dhe Republikës së Kosovës mbi pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e Bashkimit “Fiskalis 2020”;

7. Vendimi Nr. 01/27, i datës 30.04.2020, për aprovimin e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 2021 – 2023;

8. Vendimi Nr. 03/27, i datës 30.04.2020, për aprovimin e Programit të Borxhit Shtetëror 2021 – 2023.

Kabineti qeveritar ka miratuar edhe vendimin me të cilin shfuqizohen Vendimet e Qeverisë së Republikës së Kosovës, si në vijim:

Vendimi i Qeverisë Nr. 01/14, i datës 20 mars 2020;
Vendimi i Qeverisë Nr. 01/20, i datës 31 mars 2020, për zbatimin gradual të reciprocitetit si parim në marrëdhëniet me Serbinë;
Vendimi i Qeverisë Nr. 01/37, i datës 30 maj 2020 për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit të Qeverisë Nr. 01/20, të datës 31 mars 2020, për zbatimin gradual të reciprocitetit si parim në marrëdhëniet me Serbinë. /Lajmi.net/