AKP shpall shitjen e re të aseteve përmes likuidimit

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN-55 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Lajme

25/05/2022 19:08

DONI TË BLENI TOKË, LOKAL APO NDONJË PRONË TJETËR!?

Në këtë shitje janë vendosur 52 asete të cilat janë të shpërndara në tërë territorin e Kosovës. Kjo listë përmban toka me kulturë të ndryshme në të gjitha rajonet e Kosovës si dhe disa lokale dhe depo.

Kliko për listën e plotë të aseteve:

https://www.pak-ks.org/Page.aspx?id=1,69,573

Dita e dorëzimit dhe hapja e ofertave është: 15 qershor 2022

Për t’i parë të gjitha, klikoni KËTU. 

DA LI ŽELITE KUPITI ZEMLJIŠTE, LOKAL ILI DRUGA IMOVINA!?

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

OBJAVLJUJE PRODAJU BR. 55 IMOVINE PREDUZEĆA U LIKVIDACIJI

U ovoj prodaji je postavljeno 52 imovine koja se nalaze na celoj teritoriji Kosova. Ova lista sadrži zemlje sa različitim kulturama u svim regionima Kosova, kao i neke prodavnice i skladišta

Kliknite ovde za potpunu listu imovine:

Kosovska agencija za privatizaciju (pak-ks.org)

Dan za podnošenje i otvaranje ponuda je: 15 jun 2022